Dzisiaj jest:
czwartek, 16 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz .

Narzędzia bibliometryczne

 

  • Indeks Hirscha (pokaż definicję) - współczynnik mie­rze­nia osią­gnięć nauko­wych z uwzględ­nie­niem liczby publi­ka­cji i liczby cyto­wań
  • platforma Web of Science (WoS) to platforma oraz pakiet baz bibliograficzno-bibliometrycznych, które zawierają dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach publikacji. Umożliwiają przeszukiwanie rekordów bibliograficznych z najważniejszych czasopism, streszczeń konferencji i książek z dziedziny nauk ścisłych i społecznych, sztuki oraz nauk humanistycznych w celu znalezienia wysokiej jakości badań związanych z obszarem zainteresowań. Jest opracowywana przez firmę Clarivate.
  • inne narzędzia pomocne w wyszukiwaniu cytowań - Scopus, Google Scholar, Publish or Perish, SCImago Journal & Country Rank.
  • Polska Bibliografia Naukowa - portal gromadzący informacje dotyczące czasopism naukowych oraz publikacji autorstwa polskich naukowców
  • ORCID - cyfrowy identyfikator stworzony dla jednoznacznego rozróżnienia autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich
  • SciVal - narzędzie służące do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwiające wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki
  • InCites - narzędzie służące do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI, pozwalające porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze

Pomoce i instrukcje do korzystania z wszystkich narzędzi można znaleźć na stronach Biblioteki w zakładce:

Warsztat badacza komunikacji - blog naukowy Emanuela Kulczyckiego na temat warsztatu naukowego (narzę­dzi badaw­czych, pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych, prze­pi­sów praw­nych regu­lu­ją­cych pracę badaw­czą) oraz komunikacji naukowej.

Przydatne narzędzi tworzone przez Dorotę Bazan i dostępne w Internecie: